Rein Maran — “Loodusfilmi tuhat nägu”

Rein Marani näituse plakatEesti Rahvus­ringhäälin­gu muu­se­u­mi poolt koost­atud näi­tus „Lood­us­fil­mi tuhat nägu“ os­utab nii fo­tos, filmis, raa­matutes, es­emetes kui sõ­nas Rein Marani filmiloomin­gu olulis­tele töödele.
Peep Puks on Rein Marani mis­siooni võt­nud kokku nõn­da: „Väga väh­estele on an­tud olla alusep­a­ni­jaks, teer­a­ja­jaks, su­u­nanäi­ta­jaks, tra­dit­sioonide loo­jaks. Olla Meistriks. Rein Maran on üks neist. Tema lood­us­filmid on läbi aas­taküm­nete kand­nud kul­tu­uri kui hinge­haridust ja väär­tus­tun­net. Sel­l­ised in­imesed loovad rahvuskul­tu­uri. Need read võ­tavad kokku ERR muu­se­u­mi poolt pro­dut­seer­i­tud ju­ube­linäi­tuse mõtte.
Raa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel sten­didel es­i­tatu on justkui nopped kir­ju­ta­ma­ta päe­varaa­ma­tust. Emot­sion­aalne, ül­e­vaat­lik ja hariv, ka lood­us­me­he Marani „filmiköö­ki“ pi­iluv. Kõige lõpuks saab näi­tuse külas­ta­ja la­hen­da­da ka väikese rist­sõ­na, mis on koost­atud Marani lood­us­filmide põhjal.
(avatud 4. april­list kuni 12. maini) 
26. april­list on raa­matukogu teisel ko­r­rusel väl­ja pan­dud ka näi­tuse es­eme­line osa, mille aitasid kokku sät­ti­da Rein Maran ja Tõnu Talpsep. Lood­ustelk koos seal va­ja­like es­eme­te­ga vaatluste teostamiseks, võt­tetehni­ka, mille täius­tas, ehi­tas üm­ber ja leiu­tas Rein Maran ise. Näi­tusel on ek­sponeer­i­tud auhin­nad filmifes­ti­validelt, mis loovad pil­di Eesti lood­us­fil­mi ja Rein Marani rahvus­va­he­lis­est mastaabist.
(avatud 26. april­list kuni 30. maini)