Merevalvur majakas

Raa­ma­tu­näi­tu­se­le „Me­re­val­vur ma­ja­kas“ on ko­gu­tud las­te­raa­ma­tud jut­tu­de ja luu­le­tus­te­ga tu­le­tor­ni­dest. Ma­ja­kad näi­ta­vad raa­ma­tu­lae­va­de­le ko­du­teed. Tu­le­tor­nid ehk ma­ja­kad eri­ne­vad vär­vi, kuju ja kõr­gu­se poo­lest. Nii on me­re­mees­tel nen­de jär­gi ker­gem me­re­tee­del lii­gel­da. Ma­ja­kas ai­tab me­rel pi­me­duses õi­get teed leida.

Pal­ju on kir­ju­ta­tud luu­le­tusi ma­ja­ka­test, aga põ­ne­va loo aja­loost on las­te­raa­ma­tu­s­se „Pik­nik Ris­ti­nee­mel“ põi­mi­nud kir­ja­nik Aino Pervik.

Väi­ke­s­te­le lu­ge­ja­te­le so­bib tore raa­mat „Lii­su – tuletornikass“.

Kui oled tu­le­tor­ne pilti­delt ja raa­ma­tu­test pii­sa­valt uuri­nud, siis proo­vi joo­nis­ta­da või vär­vi­da oma tu­le­torn. Võid vas­ta­ta kü­si­mus­te­le Hed­da Pee­ti raa­ma­tu „Minu tu­le­tor­nid“ põhjal.

(ava­tud 11.06–30.07.2012)