Tule torni – tuletorni

Näi­tu­sel on väl­jas pil­di­ma­ter­jal ning raa­ma­tud maa­il­ma ja Ees­ti tu­le­tor­ni­dest. Ma­ja­kaid meis­ter­da­sid ja joo­nis­ta­sid Tapa ja Leht­se õpi­lased, keda ju­hen­das kuns­ti­õpe­ta­ja Eve Allsoo.

Ees­ti­maal on üle 200 tu­le­tor­ni ja tor­ni­ku­ju­li­se mär­gi, mis hoia­ta­vad me­re­sõit­ja­id. Ma­ja­kas on me­re­sõi­du­aja­loo mä­les­tus­märk ajast, mil sil­ma­pii­ril plin­ki­va­te tu­le­de jär­gi oli ai­nus või­ma­lus pi­me­duses õi­get teed lei­da. Ka­hel­dak­se, kas neid satelliidi‑, digi- ja plas­maajas­tul ikka tar­vis on. Ees­ti tu­le­tor­nid sei­sa­vad seni en­di­selt oma pos­til tuul­te ja tormi­de mee­le­val­las. Nad va­ja­vad aeg-ajalt hoolt ja kor­ras­ta­mist. Prae­gu­se sei­su­ga on 16 tu­le­tor­ni koos abi­hoo­ne­te­ga võe­tud muin­sus­kait­se­ob­jek­ti­de ni­me­kir­ja. See an­nab loo­tust, et tu­le­tor­nil kul­tuu­ri­pä­ran­di­na on kin­del koht ka meie hom­ses päevas.

(ava­tud 11.06–30.07.2012)