Tiina Alver – ühe telekunstniku tegemised läbi kolmekümne ühe aasta

Tiina Alveri näituse posterNäi­tus annab ül­e­vaate Ti­ina Alveri töödest läbi mitme aas­takümne. Eesti Tele­vi­siooni tun­tud saadete ku­jun­dusi meelde tule­tav väl­japanek toob huvilis­teni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gusesse aega.

Telekun­st­nik Ti­ina Alveri tööde nimis­tusse mahub palju: tele­saat­ed “Noortes­tu­u­dio pärastlõu­na” (1986−87), “Vigla show” (1988), “Öö TV” (1989−92), “Carte Blanche” (1992−98), “Seitse vaprat” (1994−99), “Klaver põõsas” (1996−2001), “Fri­ik” (1996−99), “Reisile sin­u­ga” (1996−2001), “Tele­taip” (2008), “Erisaade” (2009−2010) jpt. Veel on Ti­ina Alver ku­jun­danud mit­meid telelavas­tusi nii väikestele vaata­jatele kui ka su­urtele. Tein­ud ku­jun­dusi er­akanalitele. Alver on tegut­senud kun­st­niku­na ka kir­jas­tustes Ilo ja Tea.

/loe edasi/

(näi­tus avatud 8. ju­u­nist 27. juulini)