Milline rikkus!

Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mil­le üm­ber on vor­mu­nud ees­ti kir­jan­dus. Väl­ja­pa­nek kut­sub lu­ge­ja­id avas­ta­ma ja ka taa­sa­vas­ta­ma ees­ti kirjandust.

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas 2. ok­toob­rist 30. oktoobrini.