Milline rikkus!

Väl­japanek raa­matutest, mille üm­ber on vor­munud eesti kir­jan­dus. Väl­japanek kut­sub luge­jaid avas­ta­ma ja ka taasavas­ta­ma eesti kirjandust.

Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas 2. ok­too­brist 30. oktoobrini.