Karlssoni katusekamber

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. novembrini.

Mui­nas­ju­tu­toas saab no­vemb­ri­kuus kaeda Karls­so­ni ka­tu­se­kamb­ris­se. Seal on kõi­gest üks tuba, kuid sel­les toas on väga pal­ju hu­vi­ta­vaid asju. Mida täp­selt, teab Väi­ke­vend, sest va­hel lu­bab maa­il­ma pa­rim Karls­son Väi­ke­ven­nal ko­ris­ta­da maa­il­ma pa­ri­mat tuba. Kui igav hak­kab, võib len­na­ta Väi­ke­ven­na juur­de, seal tem­bu­ta­da või näi­teks Ma­jasok­ku tir­ri­tee­ri­da.Hu­vi­tav, kumb tegi Karls­so­ni maa­il­ma­kuul­saks – kas kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­ren või kunst­nik Ilon Wik­land? Ehk kui kunst­nik po­leks joo­nis­ta­nud seda õi­get Karls­so­nit, võib-olla po­leks siis ka see raa­mat nii me­nu­kas? Ilon Wik­land üt­leb ta­ga­si­hoid­li­kult, et tema on vaid püüd­nud li­sa­da oma mõt­teid ja tun­deid Ast­ri­di väga hea­le teks­ti­le. Ast­rid Lind­g­re­ni raa­ma­tu­tekst on sä­de­lev, põ­nev, lõ­bus, kaa­sa­haa­rav. Siin pole mi­da­gi öel­da. Kir­ja­nik pa­neb ikka raa­ma­tu elama.
Meie näi­tu­sel on väl­jas Ilon Wik­lan­di pil­did Karls­so­ni-ka­lend­rist ja Ast­rid Lind­g­re­ni kaa­sa­haa­ra­va teks­ti­ga lasteraamatud.