Karlssoni katusekamber

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. novembrini.

Muinasju­tu­toas saab no­vem­briku­us kae­da Karlssoni ka­tusekam­brisse. Seal on kõigest üks tuba, kuid sell­es toas on väga palju hu­vi­tavaid asju. Mida täpselt, teab Väikevend, sest va­hel lubab maail­ma parim Karls­son Väikeven­nal ko­ris­ta­da maail­ma pari­mat tuba. Kui igav hakkab, võib lenna­ta Väikeven­na ju­urde, seal tem­bu­ta­da või näiteks Ma­ja­sokku tir­ri­teeri­da.Hu­vi­tav, kumb tegi Karlssoni maail­makuul­saks – kas kir­janik Astrid Lind­gren või kun­st­nik Ilon Wik­land? Ehk kui kun­st­nik poleks joon­istanud seda õiget Karlssonit, võib-olla poleks siis ka see raa­mat nii menukas? Ilon Wik­land ütleb tagasi­hoid­likult, et tema on vaid püüd­nud lisa­da oma mõt­teid ja tun­deid Astri­di väga heale tek­stile. Astrid Lind­greni raa­matutekst on sädelev, põnev, lõbus, kaasa­haar­av. Siin pole mida­gi öel­da. Kir­janik paneb ikka raa­matu elama.
Meie näi­tusel on väl­jas Ilon Wik­lan­di pil­did Karlssoni-kalen­drist ja Astrid Lind­greni kaasa­haar­a­va tek­sti­ga lasteraamatud.