Lottega Lõunamaale ja Kuu peale

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. novembrini.

Lot­tet tun­ne­vad mui­du­gi kõik. Te­ma­ga juh­tu­vad ala­ta­sa min­gid põ­ne­vad as­jad. Rei­si­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maa­le või Kuu pea­le. Lot­te sõp­ra­de­le kass Bru­no­le ja jä­nes Al­ber­ti­le on li­san­du­nud kol­me kõr­va­ga kuu­jä­nes.Tun­tud koe­ra­tüd­ru­kust on val­mi­nud mitu joo­nis­fil­mi. Lot­te seik­lu­sed on jõud­nud la­va­lau­da­de­le ja he­li­plaa­ti­de­le. Poo­di­des võib lei­da pal­ju Lot­te-pilti­de­ga asju ja mit­meid män­ge. Kuu­lus on tore olla, ar­vab Lot­te, sest mida roh­kem sõp­ru, seda vah­vam! Lot­te­ga saad pa­re­mi­ni tut­ta­vaks, kui uu­rid meie näi­tust ja loed And­rus Ki­vi­räh­ki kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id „Lot­te reis Lõu­na­maa­le“ ja „Leiu­ta­ja­te­kü­la Lotte“.