Segasumma suvilast Soolavarese saareni

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on ava­tud 26. novembrini.

Lap­se­põl­ve kan­dis maa­il­ma­kuu­lus Root­si las­te­kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­ren en­da­ga ala­ti kaa­sas. See oli ala­ti käe­pä­rast rõõ­mu al­li­ka­na ja jõu­dis ka tema raa­ma­tu­tes­se.Lap­se­na tur­nis Ast­rid nagu Mad­li­ke ka­tu­se­har­ja­del ning hüp­pas alla suur­test kõr­gus­test. Täis­kas­va­nu­na puu­de otsa ro­ni­mi­ne pol­nud üld­se keeruline.
Puu ot­sast on hea kau­ge­le vaa­da­ta ja ot­sus­ta­da, kas sea­da sam­mud Se­ga­sum­ma su­vi­la või Soo­la­va­r­ese saa­re poo­le. Või teha pea­tus Päe­va­nur­mel, Jaa­ni­kin­gul, Lär­mi­se­pa tä­na­val või põi­ga­ta sis­se Bul­ler­by kül­la. Ja kau­gelt, häs­ti kau­gelt pais­tab Kau­ge Maa… Sel­les osas an­nab nõu meie raamatunäitus.
14. no­vemb­ril tä­his­ta­vad kõik las­te­raa­ma­tu­te sõb­rad üle kogu maa­il­ma Ast­rid Lind­g­re­ni 105. sünniaastapäeva.