Segasumma suvilast Soolavarese saareni

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. novembrini.

Lapsepõlve kan­dis maail­maku­u­lus Root­si lastekir­janik Astrid Lind­gren enda­ga alati kaasas. See oli alati käepärast rõõ­mu al­likana ja jõud­is ka tema raa­matutesse.Lapse­na tur­nis Astrid nagu Mad­like ka­tuse­har­jadel ning hüp­pas alla su­ur­test kõr­gustest. Täiskas­va­nuna pu­ude otsa ron­imine pol­nud üldse keeruline.
Puu ot­sast on hea kaugele vaa­da­ta ja ot­sus­ta­da, kas sea­da sam­mud Sega­sum­ma suvi­la või Soolavarese saare poole. Või teha pea­tus Päe­va­nurmel, Jaanikingul, Lär­misepa tä­naval või põi­ga­ta sisse Buller­by kül­la. Ja kaugelt, hästi kaugelt paistab Kauge Maa… Sell­es osas annab nõu meie raamatunäitus.
14. no­vem­bril tähis­tavad kõik laster­aa­matute sõbrad üle kogu maail­ma Astrid Lind­greni 105. sünniaastapäeva.