Eve Reinväli vilditud nukkude näitus

Eve Rein­väli vi­ldi­tud nukud
Eve Rein­väli vi­ldi­tud nukud

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Eve Rein­väli vildi­tud nukkude näi­tus.

Eve Rein­väli töötab Pär­nu lasteko­dus kas­vata­jana. Vil­la avas­tas enese jaoks kuus aa­s­tat tagasi, kui nägi vil­timist kõr­valt. Proo­vis ka ise ja vil­timine hakkas kohe meeldima. Eve han­kis vil­la ja nõe­lad ning hakkas tok­si­ma.Vil­timist pole ta õp­pin­ud, kõik as­jad on sünd­in­ud iseõp­pimise ja kat­se­tamise teel.Vill on su­urepärane mater­jal, mida vormi­da ja ku­jun­da­da oma käe jär­gi ja nii sün­nivad­ki omanäolised as­jad. In­spi­rat­sioo­nial­likateks on ena­m­asti Eve lapsed ja nende sõbrad, kes an­navad ideid, mil­li­seid loo­mi, mul­ti­fil­mi- või muinasju­tutege­lasi võiks vormi­da. Ena­m­us Eve tehtud vildi­tud asju valmib tal kingitusteks.

Eve Rein­väli vildi­tud nukkude näi­tust saab vaa­da­ta muinasju­tu­toas 7. jaanuarini.

[lg_folder folder=“TLRK/2012/Vilditud_nukud/” paging=“false”]