Lottet leiutades

Näituse "Lottet leiutades" plakat
Näi­tu­se „Lot­tet leiu­ta­des“ plakat

01.11–11.12.2012 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Lot­tet leiutades

Näi­tu­sel “Lot­tet leiu­ta­des” saab näha pil­te ja ka­van­deid Lot­te-filmi­dest ning nen­de va­hen­dus­el jälgida, kui­das val­mib ani­ma­film. Pil­did on joo­nis­ta­nud, maa­li­nud ja ar­vu­ti­ga töö­del­nud kunst­ni­kud Hei­ki Er­nits, Katri Haar­de, Lai­ma Pun­tu­le, Ma­riann Joa jt.
Hei­ki Er­nits on öel­nud väl­ja­pa­ne­ku koh­ta järgmist:
“Näi­tus on koos­ta­tud nii, et on prin­di­tud väl­ja vär­vi­li­sed taus­ta­pil­did fil­mist. Need on val­mis­ta­tud se­ga­mee­to­dil: kõi­ge­pealt val­mis­tan mina vi­san­di ja sel­le põh­jal Lä­tis re­si­dee­riv kunst­nik maa­lib taus­ta – õie­ti öel­da koos­tab – sest iga te­ge­vus­ko­ha jaoks val­mis­tab ta enne ter­ve va­li­ku de­tai­le – puid, lil­li, roh­tu jne – nen­de abil sün­nivad eri­ne­vad loo­dus­vaa­ted nii, nagu neid fil­mi­loos vaja lä­heb – need kõik te­hak­se ar­vu­tis ja pan­nak­se ar­vu­tis ka kok­ku lõp­likuks pildiks.
In­ter­jöö­rid sün­nivad sa­ma­moo­di: kõi­ge­pealt tee­vad kunst­ni­kud vi­san­di ko­hast ja see­jä­rel ar­vu­ti­me­hed loo­vad ar­vu­ti­kesk­kon­nas hal­li­dest pinda­dest koos­ne­va ruu­mi­la­hen­duse ja siis kee­gi kunst­ni­kest teeb teks­tuu­rid mis “va­la­tak­se” nei­le hal­li­de­le pinda­de­le – las­tak­se val­gus-vari (ma­te­maa­ti­li­selt) – ja ongi val­mis. Vii­ma­se lih­vi an­nab jäl­le kunst­nik kä­sit­si, maa­li­des ar­vu­ti­pints­liga min­geid koh­ti veel taht­mist möö­da ilu­samaks… See on üks osa näi­tu­sest – val­mis pil­did. Tei­ne osa on ka­van­did nei­le pilti­de­le, vi­san­did jms – ori­gi­naal­joo­nis­tused, mis on ko­ha­ti kort­sus ja kohviplekilised…”