See on see maa

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa.

Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, kul­tu­urist, lood­us­est ja paljud­est teis­test teemadest. Iga au­tor on oma raa­ma­tusse val­in­ud 101 Eesti­ga seo­tud kõige olulise­mat märksõna.