Valdo Pant – aastaid hiljem“

"Valdo Pant – aastaid hiljem" raamatuesitlusTei­si­päe­val 12. veebruaril kell 17.30 toi­mub Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Ene Hioni raa­ma­tu „Val­do Pant – aas­ta­id hil­jem“ esitlus.

Ene Hion on raa­ma­tu­s­se kok­ku ko­gu­nud mä­les­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda si­dus paa­ri­küm­ne­aas­ta­ne koos­töö raa­dios ja televisioonis.

Au­tor avab Pan­ti teis­te ja ise­en­da ko­ge­tu kau­du, tut­vus­tab mehe te­ge­mi­si ja isi­ku­pä­ra ku­ju­ne­mist, and­ma­ta seal­juu­res liig­seid hin­nan­gu­id ning kis­ku­ma­ta esi­le suhtedraamasid.

Val­do Pan­di fe­no­me­ni pa­re­maks il­mes­ta­miseks on ka­su­ta­tud näi­teid tema enda teks­ti­dest ja märk­me­test, mida pole va­rem trü­kis avaldatud.

Üht­lasi on see esi­me­ne teos, mil­le­st leiab Val­do Pan­di loo­min­gu üle­vaa­te. Ka­su­ta­tud on ERR‑i ar­hii­vi­va­ra­mut; raa­mat il­mus kir­jas­tuses Maa­gi­li­ne Ruum.

Val­do Pant (21. jaa­nuar 1928 Valg­jär­ve vald – 30. juu­li 1976 Tal­linn) oli raa­dio- ja te­le­aja­kir­ja­nik, pub­lit­sist ning dra­ma­turg, kes saa­vu­tas oma loo­min­gu ja esi­ne­mis­te­ga suu­re usal­duse, tun­nus­tuse ja po­pu­laar­su­se. Val­do Pant on va­li­tud 20. sa­jan­di saja suur­ku­ju hulka.

Üri­tus saab teoks koos­töös Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu ja kir­jas­tu­se­ga Maa­gi­li­ne Ruum.
Ko­ha­peal või­ma­lik ka raa­ma­tut osta ning saa­da raa­ma­tu­s­se autogramm.

[lg_folder folder=„TLRK/2013/Raamatu_Valdo_Pant-aastaid_hiljem_esitlus/“ paging=„false“]