Inglitiivul“ – Vera Pavlova illustratsioonikunst

Vera Pavlova illustratsioonikunsti näitus "Inglitiivul" – plakat14. veebruarist 28. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel Vera Pav­lo­va il­lust­rat­sioo­nid näi­tu­sel „Ing­li­tii­vul“.

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel on ava­tud ni­me­ka Pe­ter­bu­ri kunst­ni­ku Vera Pav­lo­va vii­mas­tel aas­ta­tel val­mi­nud il­lust­rat­sioo­ni­de näi­tus “Ing­li­tii­vul”. Väl­ja­pan­dud ak­va­rel­li­del, neid on kol­me­küm­ne üm­ber, koh­ta­me ing­leid ja mui­nas­ju­tu­li­si maas­tik­ke ning vär­vi­kaid pil­te õu­kon­na­elust. Raa­ma­tu­kok­ku tuli näi­tus tänu Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se kuns­ti­eks­per­di Vii­ve Noo­re vahendamisele.

Pav­lo­va ka­su­tab meis­ter­li­kult ak­va­rel­le ja li­sab vene ikoo­nitra­dit­sioo­ni­pä­ra­selt pilti­de­le rik­ka­li­kult kulda. Pav­lo­va ing­lid on sel­li­sed ko­dused ja neid kohtab tema pilti­del sa­ge­li. Tih­ti on maas­tik­ke pai­gu­ta­tud il­mes­ta­ma kau­ni­te kos­tüümi­de­ga aad­li­daamid. Pilti­dest pais­tab vas­tu, et kunst­nik tun­neb häs­ti Vene aja­lugu ja kuns­titra­dit­sioo­ne, on vene kul­tuu­ri kand­ja ja va­hen­da­ja mui­le rahvastele.

Vera Pav­lo­va sün­dis 1952. a Lõu­na-Si­be­ris Tši­ta ob­las­tis oh­vit­se­ri pe­re­kon­nas. 1977. aas­tal lõ­pe­tas ta kuns­ti­õpin­gud Le­ning­ra­di Muh­hi­na ni­me­li­ses kõrg­koo­lis. Sel­lest ajast ala­tes on ta pü­hen­da­nud end jää­gi­tult kuns­ti­le, osa­le­des näi­tus­tel, ot­si­des oma teed. Pav­lo­va pole ku­na­gi kuu­lu­nud ühte­gi rüh­mi­tus­se, on ise­päi­ne, ei talu kesk­pä­ra­sust, pea­lis­kaud­sust, on nõud­lik nii enda kui teis­te vas­tu. Pe­ter­bu­ris pole ta ku­na­gi ol­nud liialt pa­la­valt ar­mas­ta­tud. Pi­gem te­ki­tas seal ka­de­dust ja pa­ha­meelt Pav­lo­va­le osaks saa­nud rah­vus­va­he­li­ne menu, sa­mu­ti Mosk­va pal­ju va­ba­meel­se­ma ja ava­tu­ma kunst­nik­kon­na imet­lus ja tunnustus.

Vera Pav­lo­va on üks nen­dest, kel­le elu mõte ja ai­nus ees­märk ongi loo­mi­ne. Iga sünd­mus, iga mõte ja tun­ne, mis jõuab kunst­ni­kuni, pöör­dub ta­gasi maa­il­ma tema loo­min­gu näol. /…/

Kunst ei sün­ni tüh­ju­sest, vaid hin­ge rik­ku­sest. Mõ­te­test, tead­mis­test, tun­ne­test.“ – nii on kunst­nik­ku ise­loo­mus­ta­nud Vii­ve Noor.

Vera Pav­lo­va il­lust­rat­sioo­ne näeb lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 28. märt­si­ni (E–R 11–18, L 10–15).