Inglitiivul” – Vera Pavlova illustratsioonikunst

Vera Pavlova illustratsioonikunsti näitus "Inglitiivul" – plakat14. vee­bru­ar­ist 28. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioonid näi­tusel “In­gli­ti­ivul”.

Tapa lin­naraa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud nime­ka Pe­ter­buri kun­st­niku Vera Pavlo­va vi­imas­tel aas­ta­tel valmin­ud il­lus­trat­sioonide näi­tus “In­gli­ti­ivul”. Väl­japan­dud ak­varel­lidel, neid on kolmekümne üm­ber, ko­htame in­gleid ja muinasju­tulisi maastikke ning värvikaid pilte õukon­naelust. Raa­matukokku tuli näi­tus tänu Eesti Lastekir­jan­duse Keskuse kun­stieksper­di Vi­ive Noore vahendamisele.

Pavlo­va ka­sutab meis­ter­likult ak­varelle ja lisab vene ikooni­tra­dit­sioonipäraselt piltidele rikka­likult kul­da. Pavlo­va in­glid on sel­l­ised ko­dused ja neid ko­htab tema piltidel sageli. Ti­hti on maastikke paigutatud ilmes­ta­ma kau­nite kostüümide­ga aadl­i­daamid. Piltidest paistab vas­tu, et kun­st­nik tun­neb hästi Vene aja­lugu ja kun­sti­tra­dit­sioone, on vene kul­tu­uri kand­ja ja va­hen­da­ja muile rahvastele.

Vera Pavlo­va sündis 1952. a Lõu­na-Siberis Tši­ta oblastis ohvit­seri perekon­nas. 1977. aastal lõpetas ta kun­stiõpin­gud Leningra­di Muh­hi­na nimelis­es kõrgkoo­lis. Sell­est ajast alates on ta pühen­danud end jäägi­t­ult kun­stile, os­aledes näi­tus­tel, ot­sides oma teed. Pavlo­va pole ku­na­gi ku­u­lunud ühte­gi rüh­mi­tusse, on isepäine, ei talu keskpära­sust, pealiskaud­sust, on nõud­lik nii enda kui teiste vas­tu. Pe­ter­buris pole ta ku­na­gi ol­nud li­ialt palavalt ar­mas­tatud. Pigem tek­i­tas seal kad­e­dust ja pa­hameelt Pavlo­vale os­aks saanud rahvus­va­he­line menu, samu­ti Mosk­va palju vabameelse­ma ja ava­tu­ma kun­st­nikkon­na imetlus ja tunnustus.

Vera Pavlo­va on üks nen­d­est, kelle elu mõte ja ai­nus eesmärk ongi loomine. Iga sünd­mus, iga mõte ja tunne, mis jõuab kun­st­niku­ni, pöör­dub tagasi maail­ma tema loomin­gu näol. /…/

Kun­st ei sün­ni tühjus­est, vaid hinge rikkus­est. Mõtetest, tead­mis­test, tun­netest.“ – nii on kun­st­nikku iseloomus­tanud Vi­ive Noor.

Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioone näeb lin­naraa­matuko­gus 28. märtsi­ni (E–R 11–18, L 10–15).