Valdo Pant – aastaid hiljem

12.02.2013–16.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Val­do Pant – aas­ta­id hil­jem.

Val­do Pant (21. jaa­nuar 1928 – 30. juu­li 1976) oli üks Ees­ti XX sa­jan­di suur­ku­ju­dest – mees, keda mä­le­ta­vad mit­med põlvkonnad.

Val­do Pant, raa­dio- ja te­le­aja­kir­ja­nik, pub­lit­sist ning dra­ma­turg, saa­vu­tas oma loo­min­gu ja esi­ne­mis­te­ga suu­re usal­duse, tun­nus­tuse ja po­pu­laar­su­se juba oma eluajal. Raa­ma­tu­näi­tus an­nab­ki põ­gu­sa üle­vaa­te le­gen­daar­se aja­kir­ja­ni­ku elust ja tegevusest.

Vaa­da­ta saab ka ERR‑i muu­seu­mi poolt kok­ku­pan­dud näi­tust, mis val­mis tä­his­ta­maks Val­do Pan­di 85. sün­ni­aas­ta­päe­va (näi­tus on vaa­del­dav nii pa­ber­kand­jal kui ka di­gi­taal­selt). Väl­jas on sa­mu­ti küm­me šar­ži, mis kunst­nik Hugo Hii­bus on eri­ne­va­tel aas­ta­tel Val­do Pan­dist joonistanud.

[lg_folder folder=„TLRK/2013/Valdo_Pant-aastaid_hiljem_n2itus/“ paging=„false“]