Valdo Pant – aastaid hiljem

12.02.2013–16.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Val­do Pant – aas­taid hiljem.

Val­do Pant (21. jaan­uar 1928 – 30. ju­uli 1976) oli üks Eesti XX sa­jan­di su­urku­jud­est – mees, keda mäle­tavad mitmed põlvkonnad.

Val­do Pant, raa­dio- ja telea­jakir­janik, pub­lit­sist ning dra­maturg, saavu­tas oma loomin­gu ja esine­mis­te­ga su­ure us­al­duse, tun­nus­tuse ja pop­u­laar­suse juba oma elu­a­jal. Raa­matunäi­tus annab­ki põ­gusa ül­e­vaate leg­en­daarse ajakir­janiku elust ja tegevusest.

Vaa­da­ta saab ka ERR‑i muu­se­u­mi poolt kokku­pan­dud näi­tust, mis valmis tähis­ta­maks Val­do Pan­di 85. sün­ni­aastapäe­va (näi­tus on vaadel­dav nii paberkand­jal kui ka dig­i­taalselt). Väl­jas on samu­ti kümme šarži, mis kun­st­nik Hugo Hi­ibus on er­ineva­tel aas­ta­tel Val­do Pan­dist joonistanud.

[lg_folder folder=“TLRK/2013/Valdo_Pant-aastaid_hiljem_n2itus/” paging=“false”]