Eesti mees Mart Kivastik

01.03.2013–30.03.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek Ees­ti mees Mart Ki­vas­tik.

Mart Ki­vas­tik hak­kas ro­maa­ni­de, no­vel­li­de, ar­tik­li­te ja fil­mistse­naa­riu­mi­te kõr­val 1990. aas­ta­te lõ­pul kir­ju­ta­ma ka näi­den­deid ning on nüüd üks enim la­vas­ta­tud Ees­ti näitekirjanikke.

Ees­ti kunst­ni­ke elu­lu­gusid teat­ris­se too­nud näi­te­kir­ja­nik usub, et Ees­ti lä­hi­aja­lu­gu hak­kab jär­jest enam teat­ris­se jõudma.