Meie kuningas naeratab jälle …

"Ellen Niiduga Midrimaal" 2013 osalejadKuld­selt tae­vas sil­ler­dav päi­ke, lu­me­han­ge­del hõ­be­da­selt sä­ten­da­vad hel­bed ja nuk­ker ku­nin­gas luu­le­ku­nin­ga­ko­jas. On ke­va­de­kuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­siu­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaik­se maja…Juba saa­bu­vad­ki esi­me­sed ku­ning­li­kud kü­la­li­sed „Ke­va­de“ lu­gu­de mailt Pa­la­mu­se koolist Jõ­ge­va­maalt. Näha on ka ko­ha­li­ke luu­le­tur­nii­ri­de pa­ri­maid Tapa koo­li­dest ja maa­kon­nas kroo­ni­tuid Võsu koolist. Pa­raad­uk­sest si­se­ne­vad de­le­gat­sioo­nid Järva­maalt, Vil­jan­di­maalt, Tar­tu lin­nast, Põl­va­maalt ning Võ­ru­maalt. Kee­gi oleks just­kui puudu? Loo­mu­li­kult ei saa alus­ta­da et­lus­võist­lust ilma midrikohtuniketa …

Moo­tor­tõl­las saa­bub Mid­ri­maa­le kroon­print­sess Maar­ja, luu­le­ku­nin­gan­na El­le­ni tü­tar, kes see­kord koh­tu­ni­ke­ko­gu tööd ju­hib. Raud­ho­bu­de­ga on jõud­nud meie juur­de raa­ma­tu­te ku­nin­gan­na Elle, Tar­tu Tam­me­lin­na raa­ma­tu­te ko­jast, ning sama tiit­lit kan­dev ku­nin­gan­na Liina Rak­ve­re lu­ge­ja­te ko­jast. Koh­tu­ni­ku aus­ta­vat tiit­lit kan­na­vad täna veel: Mary­liis, ko­ha­lik abi­tu­rient, kes on Lää­ne-Vi­ru­maa pär­ja­tud õpi­laset­le­ja; Aime, Tam­sa­lu ha­ri­dus­temp­list, kel­le eest­ve­da­misel sel­gi­ta­tak­se Lää­ne-Vi­ru­maa mid­ri­võist­luse kan­di­daa­did; Hei­li, kes on ko­ha­li­ku kul­tuu­ri­ko­ja va­lit­se­ja. Kok­ku on koh­tu­nik­ke seit­se? Ei-ei-ei-ei. Mul läks vist lu­ge­mi­ne sassi …

Los­si­saa­li si­se­ne­vad luu­le­ko­ja ku­ning­li­kud kõr­gu­sed Mar­git ja Ere. Ter­vi­tus­te ja aus­tus­aval­dus­te­ga algab ku­nin­gan­na El­le­ni 85. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud üle­maa­li­ne las­te et­lus­kon­kurss „El­len Nii­du­ga Mid­ri­maal“. Val­la poolt edas­tab ter­vi­tu­sed meie ase­va­lit­se­ja And­rus. Tut­vu­tak­se koh­tu­ni­ke­ga … seits­mes au­väärt koh­tu­nik on ikka veel teadmata.

Seal is­tub ju üks kurb­lik ku­nin­gas oma kaas­kon­na­ga. Nuk­ker ku­ning­lik kõr­gus as­tub kü­lalis­te ette ning kõ­lab „Ku­nin­ga­laul“. Saat­jas­kond lah­kub. Tema Ma­jes­tee­dist saab jäl­le meie val­la kul­tuu­ris­pet­sia­list Indrek ning seits­mes koh­tu­nik. Võist­lus alaku!

La­va­le as­tu­vad eral­di nii noo­re­ma kui ka va­nema va­nu­se­rüh­ma võist­le­jad. Kõik nad on lä­bi­nud luu­le­lu­ge­mise koo­li- ja maa­kon­na­voo­rud. Te­ge­mist on pa­ri­ma­te­ga pa­ri­maist. Seda kin­ni­tab ka ap­lo­dee­riv pub­lik ning päe­va­pilt­ni­ke klõp­su­vad pil­di­ma­si­nad. Võist­luse­le­vu­ses ning kuu­la­mis­õ­hi­nas lendab aeg lin­nu­tii­vul … Juba lah­ku­vad koh­tu­ni­kud aru­ta­ma, vaid­le­ma, sei­su­koh­ti võt­ma ning otsustama.

Mid­ri­lõu­na­le järg­neb väi­ke los­si­pi­du, kus esi­ne­vad Tapa Güm­naa­siu­mi alg­klas­si­de lap­sed, keda õpe­ta­vad Eri­ka, Rii­na ja Klai­re. Võ­lu­ma­si­na väel ühi­neb meiega ku­nin­gan­na El­len ning loeb ise oma luuletusi.

"Kroonitud pead" koosJärs­ku löö­vad saa­liuk­sed val­la ning rah­va seast käib läbi äre­vus­ka­hin. On ka põh­just. Saa­bub Tema Ma­jes­teet. Koh­tu­ni­kud on juba Kii­du­kir­ja­de­le alla kir­ju­ta­nud. Algab kroo­ni­mi­ne. Ja tun­dub, et meie ku­nin­gas nae­ra­tab jälle …

Tä­na­me juhendajaid!

Ku­ning­lik käe­pi­gis­tus kii­de­tui­le! Tu­hat tänu nen­de emadele-isadele!

Kul­la­kaa­lu­ga luu­le­tus­te eest eri­li­ne tänu El­len Nii­du­le! See tänu läks uh­kes ko­tis suu­re lin­na poo­le tee­le Maar­ja Unduskiga.

Tä­na­me ka töö­kat Mid­ri­toim­kon­da!

Koh­tu­me taas 2015. aas­ta ke­va­di­sel koolivaheajal!

Ku­ning­lik kum­mar­dus toe­ta­ja­ile – Ka­lev AS, Rah­va Raa­mat AS, Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li Lää­ne-Vi­ru­maa eks­pert­grupp, Lää­ne-Viru Oma­va­lit­sus­te Liit, Maxi­ma X Ta­pal, Sir­teks  –,
ja koos­töö­part­ne­reile – Tapa Güm­naa­sium, Tapa Kul­tuu­ri­ko­da, Tapa Vallavalitsus.

Mid­ri­maa kirjatoimetaja
Mae Mitt

Päe­va­pil­te ja tu­le­mu­si saab vaa­da­ta Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ko­du­le­helt https://www.tapa.lib.ee