Meie kuningas naeratab jälle …

"Ellen Niiduga Midrimaal" 2013 osalejadKuld­selt taevas siller­dav päike, lume­hangedel hõbe­daselt sä­ten­davad helbed ja nukker kuningas lu­ulekuningako­jas. On ke­vadekuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­si­u­mis. Oo­tusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaikse maja…Juba saabu­vad­ki es­imesed kun­ing­likud külalised „Ke­vade“ lugude mailt Pala­muse koolist Jõgeva­maalt. Näha on ka ko­ha­like lu­ule­turni­iri­de pari­maid Tapa koolidest ja maakon­nas krooni­tu­id Võsu koolist. Paraaduk­sest sisenevad del­e­gat­sioonid Jär­va­maalt, Vil­jandi­maalt, Tar­tu lin­nast, Põl­va­maalt ning Võru­maalt. Kee­gi oleks justkui pu­udu? Loomu­likult ei saa alus­ta­da etlusvõistlust ilma midrikohtuniketa …

Mootortõl­las saabub Midri­maale kroon­printsess Maar­ja, lu­ulekuningan­na El­leni tü­tar, kes seeko­rd ko­htu­nikekogu tööd juhib. Raud­hobude­ga on jõud­nud meie ju­urde raa­matute kuningan­na Elle, Tar­tu Tam­melin­na raa­matute ko­jast, ning sama ti­itlit kan­dev kuningan­na Li­ina Rak­vere luge­jate ko­jast. Ko­htu­niku aus­ta­vat ti­itlit kan­navad täna veel: Maryli­is, ko­ha­lik abi­turi­ent, kes on Lääne-Viru­maa pär­jatud õpi­lasetle­ja; Aime, Tam­salu haridustem­plist, kelle eestvedamisel sel­gi­tatakse Lääne-Viru­maa midrivõistluse kan­di­daa­did; Heili, kes on ko­ha­liku kul­tu­uriko­ja val­it­se­ja. Kokku on ko­htu­nikke seitse? Ei-ei-ei-ei. Mul läks vist lugem­ine sassi …

Los­sisaali sisenevad lu­uleko­ja kun­ing­likud kõr­gused Mar­git ja Ere. Ter­vi­tuste ja aus­tusaval­duste­ga al­gab kuningan­na El­leni 85. sün­nipäe­vale pühen­datud üle­maa­line laste etluskonkurss „Ellen Ni­iduga Midri­maal“. Val­la poolt edastab ter­vi­tused meie ase­val­it­se­ja An­drus. Tutvu­takse ko­htu­nikega … seitsmes au­väärt ko­htu­nik on ikka veel teadmata.

Seal is­tub ju üks kur­b­lik kuningas oma kaaskon­na­ga. Nukker kun­ing­lik kõr­gus as­tub külal­iste ette ning kõlab „Kuningalaul“. Saat­jaskond lahkub. Tema Ma­jes­teedist saab jälle meie val­la kul­tu­urispet­sial­ist In­drek ning seitsmes ko­htu­nik. Võistlus alaku!

Lavale as­tu­vad eral­di nii noore­ma kui ka vane­ma vanuserüh­ma võistle­jad. Kõik nad on läbin­ud lu­ulel­ugemise kooli- ja maakon­navoorud. Tegemist on pari­mate­ga pari­maist. Seda kin­nitab ka aplodeeriv pub­lik ning päe­va­p­ilt­nike klõp­su­vad pildimasi­nad. Võistluse­le­vus­es ning ku­u­lamisõhi­nas lendab aeg lin­nu­ti­ivul … Juba lahku­vad ko­htu­nikud aru­ta­ma, vai­dle­ma, seisuko­hti võt­ma ning otsustama.

Midrilõu­nale järgneb väike los­sipidu, kus esinevad Tapa Güm­naa­si­u­mi al­gk­las­side lapsed, keda õpetavad Eri­ka, Ri­ina ja Klaire. Võlumasi­na väel ühineb me­ie­ga kuningan­na Ellen ning loeb ise oma luuletusi.

"Kroonitud pead" koosJärsku löö­vad saal­iuksed val­la ning rah­va seast käib läbi äre­vuskahin. On ka põhjust. Saabub Tema Ma­jes­teet. Ko­htu­nikud on juba Ki­idukir­jadele alla kir­ju­tanud. Al­gab kroon­imine. Ja tun­dub, et meie kuningas naer­atab jälle …

Tä­name juhendajaid!

Kun­ing­lik käepigis­tus ki­ide­tu­ile! Tuhat tänu nende emadele-isadele!

Kul­lakaalu­ga lu­ule­tuste eest er­i­line tänu Ellen Ni­id­ule! See tänu läks uhkes ko­tis su­ure lin­na poole teele Maar­ja Unduskiga.

Tä­name ka töökat Midri­toimkon­da!

Ko­h­tume taas 2015. aas­ta ke­vadis­el koolivaheajal!

Kun­ing­lik kum­mar­dus toeta­jaile – Kalev AS, Rah­va Raa­mat AS, Eesti Kul­tu­urkap­i­tali Lääne-Viru­maa ekspert­grupp, Lääne-Viru Omaval­it­suste Liit, Max­i­ma X Tapal, Sirteks  –,
ja koost­öö­part­nereile – Tapa Güm­naa­si­um, Tapa Kul­tu­uriko­da, Tapa Vallavalitsus.

Midri­maa kirjatoimetaja
Mae Mitt

Päe­va­p­ilte ja tule­musi saab vaa­da­ta Tapa Lin­naraa­matukogu ko­d­ule­helt https://www.tapa.lib.ee