2013 – Raamaturõõm ümber ilma

Rahvusvaheline lasteraamatupäev - 2. aprill 20132013. aas­ta rah­vus­va­he­li­se las­te­raa­ma­tu­päe­va spon­soriks on IBBY (Rah­vus­va­he­li­se Noor­soo­kir­jan­duse Nõu­ko­gu) USA sektsioon.
Sõ­nu­mi au­tor on Pat Mora (1942), ing­li­se ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­ta­tud luu­le­ta­ja ja pil­di­raa­ma­tu­te au­tor New Mexico osariigist.
Pla­ka­ti au­tor on af­roamee­ri­ka kir­ja­nik, ju­tu­vest­ja, kunst­nik ja muu­sik As­h­ley Bryan (1923).

*****
Pat Mora

Raa­ma­tu­rõõm üm­ber ilma

Loe­me koos, sina ja mina.
Näe, täh­te­dest saa­vad sõnad
ja sõ­na­dest raamatud,
mil­le jä­re­le si­ru­ta­me käed.

Kuu­le­me sosinaid
ja le­he­kül­ge­del mühi­se­vaid jõgesid,
ka­rusid Kuule
nal­ja­kaid lau­le laulmas.

Käi­me sa­la­pä­ras­tes lossides
ja meie kä­test tõu­se­vad õits­vad puud
otse tae­vas­se. Vah­vad tüd­ru­kud lendavad,
poi­sid püüa­vad sä­ra­vaid tähti.

Loe­me koos, sina ja mina, edasi ja edasi,
raa­ma­tu­rõõm tiir­leb üm­ber ilma.

Tõl­ki­nud Kät­lin Kaldmaa