Igal perel oma mood

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Igal per­el oma mood.

Näi­tusel on väl­jas laste kun­stitööd rah­varõi­vastes tege­lastest. Ikka iga tege­lane ise ilmega ja ise moo­di, üks värvikül­lasem kui teine. Pil­did on joon­istanud Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi õpi­lased, kelle juhen­da­ja on õpeta­ja Elle Käosaar. Rõõm­sates vär­vides ku­jun­datud paber­vaibad näe­vad väl­ja nagu päris tri­ibu­vaibad. Lisaks on väl­jas sav­ist vooli­tud laulu­pe­olised ja need meis­ter­dasid Tapa Güm­naa­si­u­mi kun­stirin­gi õpi­lased, kelle juhen­da­ja on õpeta­ja Eve Allsoo.