Viltused pildid

Kaja Põdra karikatuuride näitus "Viltused pildid"15.04–07.06.2013 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Kaja Põd­ra ka­ri­ka­tuu­ri­näi­tus Vil­tu­sed pil­did.

Kaja Põ­der (kir­ja­nik Vee­ra Saa­re tü­tar) elas pli­ka­tirt­su­na Jä­ne­da vii­na­vab­ri­ku taga en­di­ses mõi­sa­va­lit­se­ja ma­jas. Hil­jem viis elu teda mu­ja­le õp­pi­ma ja töötama.
Ta on ol­nud õpe­ta­ja, de­ko­raa­tor, rek­laa­mi­te­gi­ja ja trükis­te ku­jun­da­ja. Vil­tu­seid pil­te õpe­ta­sid teda joo­nis­ta­ma Hei­nz Valk ja Ed­gar Val­ter. Va­nem põlv­kond mä­le­tab kind­las­ti tema ka­ri­ka­tuu­re aja­kir­jas „Pik­ker“. Näi­tus „Vil­tu­sed pil­did“ oli möö­du­nud sü­gi­sel eks­po­nee­ri­tud ka Tal­lin­na Toom­klu­bis ja si­sal­dab vii­mas­tel aas­ta­tel vä­lisees­ti aja­le­he­le Ees­ti Rada joo­nis­ta­tud pil­te ning vara­se­ma­tel aas­ta­tel huu­mo­ri­aja­kir­ja­des ja ‑väl­ja­an­ne­tes il­mu­nud töid.