Meremuinasjutud

Rahvusvaheline illustratsiooninäitus "Meremuinasjutud" - plakat17. april­list 25. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu II ko­r­rusel rahvus­va­he­line il­lus­trat­sioon­inäi­tus Mere­muinasju­tud.

Rahvus­va­he­lise il­lus­trat­sioon­inäi­tuse al­gatasid 2011. a Eesti Lastekir­jan­duse Keskus ja Eesti Ku­jun­dus­graafikute Liit. Eesti kun­st­nike väl­jakäidud idee il­lus­treeri­da mere­ga seo­tud muis­ten­deid ja muinasjutte lei­dis Lääne­mere­maades toe­tust. Nii sai­gi näi­tuseks kokku pan­dud 10 ri­i­gi – Eesti, Läti, Lee­du, Nor­ra, Poola, Root­si, Sak­samaa, Soome, Taani, Ven­e­maa – 79 kun­st­niku tööd. Näi­tus on rän­nanud juba Eestis, Soomes ja Ven­e­maal, nüüd siis väike va­he­p­ea­tus Tapal, kust jätkab teekon­da Poola, Sak­samaale ja teistesse Lääne­mereäärsetesse ri­ikidesse. Selle eest, et näi­tus meie ko­dulin­na jõud­is, tä­name raa­matukogu head koost­öö­part­ner­it kun­st­nik Vi­ive Noort.

Tapa raa­matukokku on jõud­nud näi­tusetöödest pooled. Näha saab il­lus­traa­torite tõl­gen­dusi tun­tud ja vähem­tun­tud, mõnel juhul ka veel ju­tus­ta­ma­ta muinasjut­tud­est. Vi­imased an­navad vaata­jale või­maluse oma lugu kokku panna …

Meri pakub kun­st­nikele alati palju in­spi­rat­siooni – rohkelt avas­tamist ja põne­vust, kuh­ja­ga reisivõi­malusi, meri annab, meri võtab, meri kut­sub oma salapära­ga, jäädes sageli se­le­ta­matuks ja äraarvamatuks …

Ena­m­asti on tööd posi­ti­ivse ala­tooni­ga, mõniko­rd hu­moorikad­ki, va­hel aga jälle mure­likud – kord tun­takse muret lood­uskeskkon­na tur­val­is­use pärast, teisalt jälle mõtiskle­takse mere väge­vuse üle, mis va­hel võib enda­ga kaasa tuua kaotusi …

Il­lus­trat­sioone lei­dub igale mait­se­le: värvikaid ja õrnu ak­varelle, graafikat, pastelle, tindi­joon­is­tusi, segatehnikas ja arvuti­ga kom­bi­neer­i­tud töid. Kõige enam on kun­st­nikud piltideks võlunud muinasjut­tu Merineitsist.

Muinasju­tud tule­vad meie ju­urde lapsepõlves ja saa­davad meid läbi ter­ve elu. Mõni pilt näi­tusel so­bib rohkem lastele, osa aga on mõis­te­tava­mad täiskas­vanud vaata­jale. Nii ongi näi­tuse­le oo­datud igas vanus­es kunstihuvilised.

Soovi ko­r­ral on või­ma­lik en­dale soeta­da ka näitusekataloog.

Ker­sti Burk
Tapa linnaraamatukogu