Pisiköidete näitus „Ajastaja“

Pisiköidete näitus "Ajastaja" - plakat

30. mail 1908. aas­tal sai Ta­pal teoks esi­me­ne ees­ti kir­ja­kee­le kon­ve­rents. Tar­gad kee­le­me­hed nii Tar­tu kui ka Tal­lin­na poolt tu­lid Ta­pa­le, et teha tõ­si­seid sam­me ees­ti kir­ja­kee­le ühtlustamiseks.

Tä­na­vu täi­tub 105 aas­tat sel­lest täht­sast sünd­mu­sest ning mõte oli seda täht­päe­va vei­di eri­li­se­malt esi­le tuua. Olu­li­ne on oma ema­keelt hoi­da, et teda oleks ilus rää­ki­da ja kau­nis kuu­la­ta. Sama olu­li­ne on tal­le­ta­da kir­ja­sõ­na. Ees­ti Na­ha­kunst­ni­ke Liidu pi­si­köi­de­te näi­tus „Ajas­ta­ja“ on tõe­li­ne aus­tus­aval­dus ema­keele­le – kau­nis ees­ti keel läbi Peep Il­me­ti mõt­te ja ees­ti na­ha­kunst­ni­ke kujunduse.

2.–30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu I kor­ru­sel pi­si­köi­de­te näi­tus „Ajas­ta­ja“.
Vaa­ta pil­te ava­mi­selt.

Näi­tu­se alu­seks on Peep Il­me­ti luu­le­ko­gu “Ajas­ta­ja” poog­nad, mis on trü­ki­tud 2012. aas­tal 150 num­mer­da­tud ek­semp­la­ris ja au­to­ri poolt sig­nee­ri­tud (li­saks 150 trü­ki­ko­ja köi­tes). Näi­tu­sel on esin­da­tud 43 au­to­rit kok­ku 49 tööga.

Peep Il­me­ti luu­le­ko­gu „Ajas­ta­ja“
võ­tab kok­ku au­to­ri se­ni­se lü­hi­luu­le loo­min­gu. Hai­ku­dest ja lii­vin­gu­test koos­nev kogu on jao­ta­tud kuue ala­peal­kir­ja alla. Esi­me­ne osa „Ajas­ta­ja“ ku­ju­tab suurt aas­ta­rin­gi sel­le het­ke­de kor­du­vas kor­du­ma­tu­ses. Tei­se osa „Kulg­aas­ta“ hai­kud on sün­di­nud Lao-zi „Daode­jin­gi“ üle mõ­tiskle­des. Kol­man­da osa „Lii­vi aas­ta“ hai­kud on kir­ju­ta­tud Juhan Lii­vi luu­le­tus­test läh­tu­des. Nel­jas osa „Lii­vin­gud“ koos­neb au­to­ri poolt ka­su­tuse­le võe­tud ees­ti al­gu­pä­ra­ga luu­le­vor­mi näi­de­test. Viies osa „Mee­le­mõl­gu­tuseks“ on au­to­ri kaas­sõ­na luu­le­ko­gu­le, kus ta tut­vus­tab oma vaa­teid nen­de­le luu­le­vormi­de­le ja ka seda, kui­das tema ise nen­de ka­su­ta­mise juur­de jõu­dis. Kuues osa „Tu­le­vi­ku luu­le“ koos­neb pu­has­test le­he­kül­ge­dest, kuhu nii au­tor kui raa­ma­tu tu­le­va­ne oma­nik võib oma kir­ju­ta­tud luu­le­tusi juur­de kirjutada.

Kui­das jõuab luu­le ini­m­ese meel­de, ei tea mit­te kee­gi. Üldi­selt kal­du­tak­se ar­va­ma, et see tu­leb Ju­ma­last. Mõel­da­gu siis Ju­mala all mida ta­hes, kas Kõik­su­se ole­must või min­git osa sel­lest, kuni ise loo­dud ja en­dale si­sen­da­tud ku­jut­luse­ni väl­ja. Küll aga teame, et luu­le­tus sün­nib ini­m­ese mee­les ja et mee­le asu­koht on ini­m­ese peas. Sün­di­nud luu­le­tu­se võib meel­de jät­ta, sel­le võib pähe õp­pi­da, kuid et see jõuaks teis­te ini­mes­te­ni, tu­leb seda kas ette lu­ge­da või kir­ja pan­na. Et­te­loe­tud luu­le­tus on het­ke­li­ne, see võib meel­de jää­da, aga võib ka ole­ma­tu­ses­se haih­tu­da. Kir­ja­pan­dud luu­le­tus on pea iga­ve­ne; üks­kõik kui mitu kor­da seda loe­tak­se, see ei ka­ha­ne. Kui luu­le­tus on ka raa­ma­tu­s­se raiu­tud, siis on sel­le iga­vi­ku­li­sus tun­du­valt kas­va­nud. Ja nii nagu on iga­vi­ku teen­rid kõik trük­ka­lid, on seda ka kõik raa­ma­tu­köit­jad. Raa­ma­tut köi­tes ai­tab köit­ja iga­vi­ku teel nii luu­le­tust kui ise­en­nast, sest kes jõuaks üles lu­ge­da kõi­ki neid ai­nu­laad­seid sõr­me­jäl­gi, mida köit­ja on raa­ma­tut köi­tes selle­le jät­nud? Ja mis siis sel­lest, et me neid ta­va­li­selt ei näe. Ei pea­gi nä­ge­ma, kuid nagu on kir­ju­ta­nud Karl Ris­ti­ki­vi: „Ka si­sa­li­ku tee ki­vil jä­tab jäl­je, kui­gi me seda ei näe.“ Juba ette tä­na­des kõi­ki raa­ma­tu­köit­ja­id, kes kind­lus­ta­vad minu luu­le­ko­gu kul­gu nii peas kui peos kui põues, kuhu see peaks vae­va­ta mahtuma.

Peep Ilmet

Näi­tu­sel esin­da­tud autorid:

Tii­na And­ron, Tiia Eik­holm, Illu Erma, Peep Go­ri­nov, Kül­li Grünbach-Sein, Rene Hal­jas­mäe, Tii­na Hir­ve­soo, Eve Kaa­ret, Kii­ra-Ma­ri­an­ne Ka­da­rik, Sir­je Krii­sa, Lee­lo Lee­si, Ruu­da Maa­rand, Hed­vig Mäe, Tiiu Mä­ger, Len­nart Mänd, Pi­ret Män­na, Sai­ma Män­no, Sir­je Mää­rits, Kai­re Olt, Kad­ri Pa­lo­veer, Tii­na Piisang, Jaa­na Päe­va, Täh­ti Roos­ta­lu, Liia Sa­lu­vee, Trii­nu Siil­bek, Sig­ne Ta­re­maa, Maie Tei­vik, Ma­ri­na Tšerno­bai, Tul­vi-Han­ne­li Turo, Kris­ti Val­dek, Lem­mi Velm­re, Eve Ve­te­maa, Tiiu Vijar;
EKA na­ha­kuns­ti osa­kon­nast An­ne­li Filipov;
Tar­tu Kõr­ge­mast Kuns­ti­koolist Katrin Mägi;
Ku­res­saa­re Kuns­ti­koolist Hend­rik Ak­sa­lu, Sis­sel Ma­ria Mägi, Ma­ria Vera Pše­nitš­na­ja, Rag­ne Roost;
Lä­tist Iliza­ne Grinber­ga, Ar­mins Ozo­linš, Dace Paze;
Aust­raa­liast Edith Csontos.

Näi­tu­se ava­mi­ne 2. mail kell 17.30
Vaa­ta pil­te ava­mi­selt.