Vanaraamatulaat Tapa linnaraamatukogus laupäeval, 8. juunil

Vanaraamatulaat 8. juunil 2013 - plakatLau­päe­val, 8. juu­nil 2013 ava­me raa­ma­tu­ko­gu uk­sed kell 9.00 – oota­me kõi­ki suu­re­le va­na­raa­ma­tu laa­da­le, kuhu pa­ne­me väl­ja kõik need va­nemad ja uuemad raa­ma­tud, mis meil on üle jää­nud, et siis ko­gu­tud raha eest uusi ja nõu­tu­maid osta. Va­li­kus on ilu­kir­jan­dust, luu­le­raa­ma­tu­id, teat­me­kir­jan­dust (aian­dus-me­sin­dus, ko­ka­raa­ma­tud jm) ning hul­ga­li­selt las­te­raa­ma­tu­id. Või­ma­lus on osta ka vene- ja sak­sa­keel­seid raa­ma­tu­id. Raa­ma­tu­ko­gu jääb ava­tuks kel­la 14-ni.

PS. Kui kel­lel­gi on soo­vi ja või­ma­lust toe­ta­da raa­ma­tu­ko­gu uute raa­ma­tu­te ost­mis­el, siis sel­leks saab teha sihtots­tar­be­li­se ra­ha­li­se toe­tu­se. Täp­se­ma info saab raa­ma­tu­ko­gust (tel 323 2080; e‑post ).

Küll sul on hea töökoht! …

… Ter­ve päe­va saab raa­ma­tu­id lu­ge­da.“ See kor­du­valt kuul­dud lau­se pani mind mõt­le­ma, mil­li­se­na pais­tab raa­ma­tu­ko­gu lu­ge­ja­le. Tun­nis­tan, et raa­ma­tu­id saab ja tu­leb­ki lu­ge­da, aga ko­dus oma napi vaba, ta­va­li­selt unea­ja ar­velt. Kui­gi raa­ma­tu­ko­gu on maa­gi­li­ne paik, ei ilmu ega kao mis­ki võ­lu­väel. Meie töö on pal­jus­ki sil­ma­le nähtamatu.

Raa­ma­tu­kok­ku saa­bu­vad raa­ma­tud eri­ne­vaid teid pidi: tel­li­me-os­ta­me hul­gi­laost, head ini­me­sed an­ne­ta­vad mei­le raa­ma­tu­id ning ole­me va­li­nud tea­vi­kuid ka Ees­ti Hoiuraamatukogust.

Raa­mat on jõud­nud ko­gus­se, mis saab edasi? Raa­mat töö­del­dak­se raa­ma­tu­ko­gun­dus­li­kult: ta saab en­dale ori­gi­naal­se numb­ri (vööt­koo­di), raa­ma­tu­ko­gu aad­res­si (ko­ha­vii­da) ning tal­le lüüak­se sis­se temp­lid, mis kin­ni­ta­vad tema kuu­lu­mist Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu raa­ma­tu­te hul­ka. Va­hel on vaja raa­ma­tut puu­ri­da või klam­mer­da­da ning pea­ae­gu ala­ti saab ta uue ki­lest üli­kon­na, et ta ilu­sam ja puh­tam sei­saks. Aga ikka peab lu­ge­ja oo­ta­ma, sest raa­mat on vaja kan­da ka elekt­ron­ka­ta­loo­gi, et teda oleks või­ma­lik ar­vu­ti va­hen­dus­el lae­nu­ta­da. Li­saks hin­na­le, vööt­koo­di­le ja osa­kon­na­le saab iga raa­mat hul­ga­li­selt märk­sõ­nu ja muid teda ise­loo­mus­ta­vaid mär­ku­si, et hu­vi­li­sed va­ja­du­sel ikka sel­le kõi­ge õi­ge­ma ja so­bi­va­ma raa­ma­tu üles leiak­sid. Kõi­ke seda, mida raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jad raa­ma­tu ja tema au­to­ri­te koh­ta on li­sa­nud, saab vaa­da­ta Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu ja tema ha­ru­ko­gu­de ühisest elekt­ron­ka­ta­loo­gist RIK­SWEB. Sin­na pää­seb raa­ma­tu­ko­gu ko­du­le­helt: www.tapa.lib.ee. Elekt­ron­ka­ta­loo­gi li­sa­vad Tapa val­la raa­ma­tu­ko­gu­de töö­ta­jad ka ko­du­loo­li­si ar­tik­li­kir­jeid aja­le­hest Vi­ru­maa Tea­ta­ja ning Tapa val­la le­hest Sõ­nu­med. Mõ­le­maid aja­leh­ti bib­liog­ra­fee­ri­tak­se jooks­valt ning ret­ros­pek­tiiv­selt e tagasiulatuvalt.

Ti­he­da­malt raa­ma­tu­ko­gu kü­las­ta­vad lu­ge­jad on tä­he­le pan­nud, et raa­ma­tu­ko­gu esi­me­sel kor­ru­sel toi­mub vii­ma­se kuu jook­sul tihe ilu­kir­jan­dus­li­ke raa­ma­tu­te ühest ko­hast tei­se lii­gu­ta­mi­ne. Võt­si­me ette va­na­de ko­gu­de uuen­da­mise. Sel­leks koos­ta­si­me pika ni­me­kir­ja värs­ken­da­mist va­ja­va­test raa­ma­tu­test ning ühel ap­ril­li­päe­val kü­las­ta­si­me Ees­ti Hoiu­raa­ma­tu­ko­gu. Nüüd te­ge­leb­ki raa­ma­tu­ko­gu­rah­vas sel­le­ga, et meie riiu­li­tel olek­sid ka va­nemad raa­ma­tud kena väl­ja­nä­ge­mi­se­ga ning kutsuk­sid end taa­sa­vas­ta­ma. Sel­leks on vaja va­nad raa­ma­tud riiu­li­test kok­ku ko­gu­da ning täp­selt sa­ma­su­gu­se vas­tu väl­ja va­he­ta­da, mis tä­hendab jäl­le­gi raa­ma­tu­te tööt­le­mist-ki­le­ta­mist ning ka elekt­ron­ka­ta­loo­gi kir­je­te kont­rol­li­mist- täiendamist.

Kui raa­mat on oma aja raa­ma­tu­ko­gus ära ela­nud või on teda liialt mit­mes ek­semp­la­ris, siis kus­tu­ta­tak­se ta ka­ta­loo­gist ning kan­tak­se maha. Hea õnne kor­ral saab raa­mat tei­se või­ma­lu­se ning sa­tub meie vana raa­ma­tu müü­gi riiu­lis­se või va­na­raa­ma­tu laa­da­le. Raa­mat, mis on lu­ge­ja­id aas­ta­id usi­nalt tee­ni­nud võib-olla aga nii ku­lu­nud, et tal­le kind­lus­ta­tak­se va­na­dus­puh­kus va­na­pa­be­rit tööt­le­vas jäät­me­jaa­mas. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas leiab tei­se või­ma­lu­se saa­nud raa­ma­tu­id riiu­lilt „Vana raa­mat – hea hin­na­ga“. See va­lik täieneb pidevalt.

Koh­tu­me raamatukogus!

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu komplekteerija
Mae Mitt