Eesti ja Ungari muinaslood saavad kokku näitusel „Ristipidi lood”

Plakat_TLRKEs­mas­päe­val, 3. juu­nil ava­ti Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ees­ti ja Un­ga­ri il­lust­raa­to­ri­te ühis­näi­tus Ris­ti­pi­di lood.

Ees­ti ja Un­ga­ri va­hel on ti­he­dad ja sõb­ra­li­kud kul­tuu­ri­suh­ted, mil­les on olu­li­sel ko­hal hõi­mu­su­gu­lus. Ees­ti lu­ge­ja­te­le on Un­ga­ri mui­nas­ju­tud ja las­te­kir­jan­dus ol­nud tut­tav juba üle pool­sa­jan­di. Mõ­ni­gi maa­il­ma­tun­tu­se­ga Un­ga­ri las­te­raa­mat on meil il­mu­nud mit­me kor­dus­trü­ki­na nagu mui­nas­ju­tu­ko­gu­mik „Imef­lööt” ja noor­te­ro­maan „Pál tä­na­va poi­sid”. Un­ga­ri raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ni­st teame aga vä­hem, see­tõt­tu on ava­tav ühis­näi­tus mõ­le­maid osa­poo­li ri­kas­tav nn sillaprojekt.

Näi­tu­sel koh­tu­vad tä­na­sed mui­nas­lood Un­ga­rist ja Ees­tist. Koos­töö algas mõ­le­ma maa las­te­kir­ja­ni­ke poolt mui­nas­jut­tu­de kir­ju­ta­mi­se­ga, mis saa­de­ti vas­tas­tik­ku il­lust­ree­ri­miseks. Un­ga­ri il­lust­raa­to­rid va­li­sid lem­mik­mui­nas­loo Ees­ti au­to­ri­te loo­min­gust ja Ees­ti kunst­ni­kud Un­ga­ri mui­nas­jut­tu­dest. Tä­na­seks on il­lust­rat­sioo­nid val­mis ning ühis­töö jõuab vaa­ta­ja­te ette näi­tu­sel „Ris­ti­pi­di lood”.

Näi­tu­se Ees­ti-pool­ne ku­raa­tor Vii­ve Noor hindab tu­le­must kõr­gelt: „Osa­le­ja­te arv on au­kar­tustära­tav ja kok­ku on saa­nud mõ­le­ma rii­gi pa­ri­ma­te il­lust­raa­to­ri­te tööd. Sa­mu­ti pole kuul­da ol­nud, et ühe­gi tei­se näi­tu­se jaoks oleks kir­ja­ni­kud kir­ju­ta­nud spet­siaal­seid lu­gusid. Ühis­näi­tu­sel on hu­vi­tav võr­rel­da kunst­ni­ke käe­kir­ju ja teh­ni­kat ning lei­da rah­vus­lik­ku omapära.”

Et­te­võt­mis­es osa­le­nud Un­ga­ri las­te­raa­ma­tu­il­lust­raa­to­ri­te hul­gas on nii tun­tud ja tun­nus­ta­tud kui ka noo­ri te­gi­ja­id: Anna Hol­ló, Kin­ga Ro­fusz, Ka­ta­lin Sze­ge­di, Pan­ni Bo­donyi, Gab­riel­la Mak­hult, Jacqueline Mol­nár jt. Nen­de pil­did said ins­pi­rat­sioo­ni Ees­ti kir­ja­ni­ke Lee­lo Tung­la, Aidi Val­li­ku, Aino Per­vi­ku, Pi­ret Raua, Kät­lin Kald­maa, Kris­tii­na Kas­si, Tiia Too­me­ti, Kert­tu Soan­si ja Jaa­nus Vaik­soo loomingust.

Un­ga­ri au­to­ri­te Já­nos Lack­fi, Anna Menyhér­ti, Petra Finy, Pé­ter Dóka jt loo­min­gut va­hen­da­sid pil­di­keel­de Ees­ti tuntui­mad il­lust­raa­to­rid Vii­ve Noor, Juss Piho, Anne Pik­kov, Maa­ra Vint, Re­gi­na Lukk-Toom­pe­re, Kert­tu Sil­las­te, Katrin Er­lich, Ur­mas Viik, Enno Oot­sing, Jüri ja Pi­ret Mil­de­berg jt.

Näi­tu­se­ga kaas­neb ka­ta­loog ees­ti, un­ga­ri ja ing­li­se keeles.

Koos­töö­pro­jek­ti part­ne­rid on Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus, Ees­ti Ku­jun­dus­graa­fi­ku­te Liit, Ees­ti Ins­ti­tuut Un­ga­ris ja Un­ga­ri Ins­ti­tuut Eestis.

Ta­palt lä­heb näi­tus edasi Ku­res­saar­de. Sü­gi­sest on näi­tus üle­val Bu­da­pes­tis Pe­tő­fi kir­jan­dus­muu­seu­mis ja mit­mes tei­ses Un­ga­ri suurlinnas.

Pro­jek­ti toe­ta­sid Ees­ti Kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium, Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal, Ees­ti Ku­jun­dus­graa­fi­ku­te Liit ja Un­ga­ri las­te­kir­jan­duse aja­ki­ri Csodaceruza.

Näi­tus Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus jääb ava­tuks 19. juulini.

Ole­te oodatud!

Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­kus, Un­ga­ri Ins­ti­tuut, Ees­ti Instituut

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu