Mesilase magus elu

3. juu­nist 5. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Me­si­lase ma­gus elu.

Pal­jud ini­me­sed teavad me­sin­du­sest vaid nii­pal­ju, et mesi on ma­gus ja nõela­mi­ne väga va­lus. Põ­hi­saa­dust mett süüak­se nii na­tu­raal­selt kui ka li­sa­tu­na ma­gus­toi­tu­de hul­ka. On kind­laks teh­tud, et need lap­sed, kes söö­vad mett, kas­va­vad teis­test pi­ke­maks ja on ka ter­ve­mad. Mesi on üks pal­ju­de hai­gus­te en­ne­ta­ja ja ra­vi­ja. Me­si­lased on ka põl­lu- ja aia­saa­dus­te tolmeldajad.

Raa­ma­tu­näi­tus an­nab üle­vaa­te me­si­las­test ja nen­de kasulikkusest.