Jäneda 660

Jäneda 660 postkaartJä­ne­da küla 660. juu­be­li pu­hul on il­mu­nud post­kaart. Kaar­di esi­kül­je moo­dus­tab pilt­mo­saiik sel­lest, mis on meie kü­las läbi aja­loo eri­list ja oma­pä­rast. Näi­teks üks suu­ri­maid Ees­ti kait­se­lin­nu­sease­meid Jä­ne­da Lin­na­mä­gi või vana pul­li­tall, mis on teat­riks üm­ber ehi­ta­tud. Li­saks fo­to­de­le on esi­kül­jel kir­jad Jä­ne­da aja­loolis­te ni­me­de­ga ning arv 660. Iga vaa­te koh­ta on kaar­di ta­ga­kül­jel väi­ke tutvustus.

Kaart il­mub tänu Jä­ne­dal asu­va fir­ma Ago­rek ra­ha­li­se­le to­ele, ku­jun­da­ja Liina Kal­di­le ning lah­ke­te­le fo­to­de ja­ga­ja­te­le Erik Löö­per ja Georg Särekanno.

Kaar­ti saab osta Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gust, muu­seu­mist ja Kä­si­töö­kes­ku­sest ning Tapa linnaraamatukogust.

Sir­je Reinula
Jä­ne­da raamatukogu