Küll on lapsed meie ajal isevärki

Raa­ma­tu­näi­tus "Küll on lap­sed meie ajal ise­värki"20. juu­list 26. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Küll on lap­sed meie ajal ise­vär­ki.

El­len Niidu tüt­re­le, Maar­ja Un­dus­ki­le mee­nub ema õpe­tus­sõ­na, et luu­le­tu­se kir­ju­ta­miseks eral­di aega ei anta, seda tu­leb ala­ti teha muu töö kõr­valt. Sama ar­vab kir­ja­nik ka las­te kas­va­ta­mise koh­ta. El­len Niidu lap­sed ja lap­se­lap­sed as­tu­vad tih­ti tema juu­rest läbi.

Ise kas­vas väi­ke El­len ük­siklap­se­na ja elu tõi ta viieks aas­ta­ks ka Ta­pa­le ela­ma. Meie lin­nas kor­ral­da­tak­se üle­rii­gi­list et­lus­kon­kurs­si „El­len Nii­du­ga Mid­ri­maal“. Ikka sel­leks, et kir­ja­ni­ku võr­ra­tult soe ja muhe luu­le ka tä­na­päe­va lap­se­le tut­tav oleks. Sel aas­tal tul­di El­len Niidu luu­le­peole nel­jan­dat kor­da, et tä­his­ta­da meie ar­mas­ta­tud las­te­kir­ja­ni­ku 85. sün­ni­päe­va. Žü­rii tööd juhtis kir­ja­ni­ku tü­tar Maar­ja Undusk.

Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas El­len Niidu raa­ma­tud eri­ne­va­test las­te te­ge­mis­test-toi­me­ta­mis­test. Kir­ja­nik tõ­deb, et küll on lap­sed meie ajal ise­vär­ki. Li­saks on väl­jas El­len Niidu mõt­ted ja üt­le­mised las­test, lap­se­põl­vest ja lastekirjandusest.