Küll on lapsed meie ajal isevärki

Raa­ma­tu­näi­tus "Küll on lap­sed meie ajal ise­värki"20. ju­ulist 26. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Küll on lapsed meie ajal isevär­ki.

Ellen Ni­idu tütrele, Maar­ja Un­duskile meenub ema õpe­tussõ­na, et lu­ule­tuse kir­ju­tamiseks eral­di aega ei anta, seda tuleb alati teha muu töö kõr­valt. Sama arvab kir­janik ka laste kas­vatamise ko­h­ta. Ellen Ni­idu lapsed ja lapse­lapsed as­tu­vad ti­hti tema ju­urest läbi.

Ise kas­vas väike Ellen ük­sik­lapse­na ja elu tõi ta vi­ieks aas­taks ka Tapale ela­ma. Meie lin­nas ko­r­ral­datakse üleri­ig­ilist etluskonkurssi „Ellen Ni­iduga Midri­maal“. Ikka sell­eks, et kir­janiku võr­rat­ult soe ja muhe lu­ule ka tä­napäe­va lapse­le tut­tav oleks. Sel aastal tul­di Ellen Ni­idu lu­ulepe­ole nel­jan­dat ko­r­da, et tähis­ta­da meie ar­mas­tatud lastekir­janiku 85. sün­nipäe­va. Žürii tööd juhtis kir­janiku tü­tar Maar­ja Undusk.

Meie raa­matunäi­tusel on väl­jas Ellen Ni­idu raa­matud er­inevat­est laste tegemis­test-toimetamis­test. Kir­janik tõdeb, et küll on lapsed meie ajal isevär­ki. Lisaks on väl­jas Ellen Ni­idu mõt­ted ja ütlemised lastest, lapsepõlvest ja lastekirjandusest.