Kratid ja kratiteod, kratid lapsed ja kratid teod

29. juu­list 31. au­gus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Kra­tid ja kra­ti­teod, kra­tid lap­sed ja kra­tid teod.

Näi­tu­se alu­seks on M. J. Ei­se­ni „Kra­ti­raa­mat“. Sel­les raa­ma­tus on ka ta­pa­la­se D. Hi­nzenber­gi poolt ümb­rus­kon­na rah­va käest ko­gu­tud kra­ti­lood. Näi­tu­se tei­ne osa tut­vus­tab Lää­ne-Vi­ru­maa kesk­raa­ma­tu­ko­gu „Kra­ti­män­gu“ ning lu­ge­ja­te ar­va­mu­si krat­ti­dest las­test ning krat­ti­dest tegudest.