Kratid ja kratiteod, kratid lapsed ja kratid teod

29. ju­ulist 31. au­gus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Kratid ja krati­teod, kratid lapsed ja kratid teod.

Näi­tuse aluseks on M. J. Eiseni “Krati­raa­mat”. Sell­es raa­ma­tus on ka tapalase D. Hinzen­ber­gi poolt üm­bruskon­na rah­va käest kogutud kratilood. Näi­tuse teine osa tutvustab Lääne-Viru­maa keskraa­matukogu “Kra­timän­gu” ning luge­jate ar­va­musi krat­tidest lastest ning krat­tidest tegudest.