Krõlliga koos on alati pidu! Palju õnne, Ellen Niit!

13. juu­nist – 10. au­gus­ti­ni näi­tus Jä­ne­da Koo­li õpi­las­te Krõl­li­pilti­dest – Krõl­liga koos on ala­ti pidu! Pal­ju õnne, El­len Niit!

Näi­tus on pü­hen­da­tud 13. juu­lil 85. sün­ni­päe­va pi­da­va­le ar­mas­ta­tud las­te­kir­ja­ni­ku­le El­len Niidule.