Lääne-Viru kirjanikud Jaan Kruusvall ja Raimond Kaugver

1.–31. au­gus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Lää­ne-Viru kir­ja­ni­kud Jaan Kruus­vall ja Rai­mond Kaug­ver.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab kahe vi­ru­la­se elu ja loomingut.

Jaan-Va­hur Kruus­vall on sün­di­nud Palm­se val­las. Ta on Vee­ra Saa­re õe­poeg. Rah­va hul­gas tun­tust ko­gu­nud põ­hi­li­selt näi­den­di­te­ga „Pil­ve­de vär­vid“ ja „Vai­ku­se val­la­ma­ja“. Esi­me­ne kä­sit­leb Ees­ti maa­rah­va II maa­il­ma­sõ­ja aeg­set, tei­ne Ees­ti maa­rah­va sõ­ja­järg­set saa­tust. Nen­de näi­den­di­te eest on teda 2001. a au­ta­sus­ta­tud Val­ge­tä­he IV klas­si tee­ne­te­mär­gi­ga. Vii­ma­sed näi­den­did on „Sa­las­te lau­lu­pi­du“ ja „Ta­san­di­ke he­li­nad“. Li­saks näi­den­di­te­le on Jaan Kruus­vall kir­ju­ta­nud raa­dio­le kuul­de­män­ge, mi­nia­tuu­re ja no­vel­le ning met­sa­vend­lu­sest Vi­ru­maal raa­ma­tus „Mets on vend“.

Rai­mond Kaug­ver on sün­di­nud Rak­ve­res. 1960ndate kesk­pai­gast üks ees­ti loe­ta­va­maid kir­ja­nik­ke. Tema raa­ma­tu­te ti­raa­žid üle­ta­sid sa­dat tu­han­det ek­semp­la­ri. Kok­ku on Kaug­ver kir­ju­ta­nud 15 ro­maa­ni, üle 20 kuul­de­män­gu, li­saks no­vel­le ja näi­den­deid. Sõ­ber Teet Kal­las väi­dab, et Kaug­ver kir­ju­tas nagu to­rust tuli. Nii kui hak­kas üm­ber te­ge­ma või pa­ran­da­ma, ei tul­nud sel­lest mi­da­gi head, pi­gem vastupidi.