Põrguaugud ja põrguhauad

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Põr­gu­au­gud ja põr­gu­hauad.

Suu­ri loo­dus­lik­ke koo­paid – pea­mi­selt küll kars­ti­koo­paid – käi­me sa­ge­li imet­le­mas vä­lis­rei­si­del. Ko­du­seid tun­ne­me vä­hem. Ome­ti on nen­de­gi seas tä­he­le­pa­nu­väär­seid: nii lub­ja­ki­vi­de aeg­la­sel la­hus­tu­misel ku­ju­ne­nud ula­tus­lik­ke kars­ti­ka­na­leid kui ka pa­re­mi­ni li­gi­pää­se­ta­vaid, põh­ja­vee me­haa­ni­li­se uuris­tus­te­ge­vu­se tõt­tu tek­ki­nud lii­va­ki­vi­koo­pad, mis paik­ne­vad põ­hi­li­selt Lõu­na-Ees­tis, De­vo­ni lii­va­ki­vi­de avamusalal.