Põrguaugud ja põrguhauad

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Põr­guau­gud ja põr­guhauad.

Su­uri lood­us­likke koopaid – peamiselt küll karstikoopaid – käime sageli imetle­mas välis­reisidel. Ko­du­seid tun­neme vähem. Ometi on nen­de­gi seas tähelepanu­väär­seid: nii lub­jaki­vide ae­glasel lahus­tu­misel ku­junenud ula­tus­likke karstikanaleid kui ka parem­i­ni ligipääse­tavaid, põh­javee mehaanilise uuris­tustege­vuse tõt­tu tekkin­ud li­ivakivikoopad, mis paiknevad põhiliselt Lõu­na-Eestis, De­voni li­ivaki­vide avamusalal.