Nutikale“ lugejale

24. au­gust 2013 on olu­li­ne kuu­päev kõi­gi And­roid nu­ti­te­le­fo­ni ka­su­ta­ja­te jaoks. Võib-olla mit­te kõi­gi­le, aga kind­las­ti nei­le, kes on ka raa­ma­tu­ko­gu ka­su­ta­jad, lu­ge­jad. Ni­melt on 24. ala­tes või­ma­lik Goog­le Play poest alla laa­di­da „äpp“ ni­me­ga m‑RIKS. Win­dows Phone’i ka­su­ta­ja­te­le on ana­loog­ne ra­ken­dus val­mis juba 2011. aas­ta lõ­pust.m‑RIKS on raa­ma­tu­ko­gu sinu tas­kus (ra­ken­dus on ka­su­ta­tav nen­des raa­ma­tu­ko­gu­des, mis ka­su­ta­vad raa­ma­tu­ko­gu­de info- ja ka­ta­loo­gi­süs­tee­mi RIKS). Või­ma­lik on vaa­da­ta keh­ti­vaid lae­nu­tusi ja re­ser­vee­rin­gu­id, tut­vu­da uudis­kir­jan­du­se­ga ning teos­ta­da ot­sin­gu­id raa­ma­tu­ko­gu ka­ta­loo­gist. Uudis­kir­jan­duse ni­me­kir­jast ning ot­sin­gu tu­le­mus­te seast on või­ma­lik en­dale mee­le­pä­ra­ne tea­vik ka ko­he­selt re­ser­vee­ri­da – eel­dusel, et re­ser­vee­rin­gud on raa­ma­tu­ko­gu poolt lubatud.
Li­saks ees­pool mai­ni­tu­le saab lu­ge­ja enda käes ole­va­te tea­vi­ku­te ta­gas­ta­mis­täht­ae­ga pi­ken­da­da (ju­hul kui ei ole tek­ki­nud võlg­ne­vust ja pi­ken­da­mi­ne on raa­ma­tu­ko­gu poolt lubatud).
Ra­ken­duse ava­ku­val näeb lu­ge­ja enda and­meid – lae­nu­tus­te, re­ser­vee­rin­gu­te ja võlg­ne­vus­te arv ning ta­su­ma­ta mak­se­te summa.
Seda kõi­ke on või­ma­lik teha nii ees­ti- kui ka venekeelselt.

m‑RIKS’i sis­se lo­gi­miseks saab ka­su­ta­da rik­sweb’i ka­su­ta­ja­ni­me ning pa­roo­li. Kui need peaksid puu­du­ma, siis võib neid kü­si­da lä­hi­ma sõb­ra­li­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja käest.

Kü­si­mus­te ja et­te­pa­ne­ku­te­ga võib pöör­du­da otse ra­ken­duse aren­da­ja poo­le – ning täien­da­vat in­fot saab ka ko­ha­li­ku raa­ma­tu­ko­gu vahendusel.