Nutikale“ lugejale

24. au­gust 2013 on olu­line ku­upäev kõi­gi An­droid nu­titele­foni ka­su­ta­jate jaoks. Võib-olla mitte kõig­ile, aga kind­lasti neile, kes on ka raa­matukogu ka­su­ta­jad, luge­jad. Nimelt on 24. alates või­ma­lik Google Play poest alla laa­di­da „äpp“ nimega m‑RIKS. Win­dows Phone’i ka­su­ta­jatele on analoogne rak­endus valmis juba 2011. aas­ta lõ­pust.m‑RIKS on raa­matukogu sinu taskus (rak­endus on ka­su­tatav nen­des raa­matukogudes, mis ka­su­tavad raa­matukogude info- ja kat­alo­ogisüs­tee­mi RIKS). Või­ma­lik on vaa­da­ta ke­hti­vaid laenu­tusi ja re­serveeringuid, tutvu­da uud­iskir­jan­dusega ning teosta­da otsin­guid raa­matukogu kat­alo­ogist. Uud­iskir­jan­duse nimekir­jast ning otsin­gu tule­muste seast on või­ma­lik en­dale meelepärane teav­ik ka ko­he­selt re­serveeri­da — eel­dusel, et re­serveeringud on raa­matukogu poolt lubatud.
Lisaks eespool maini­t­ule saab luge­ja enda käes ol­e­vate teav­ikute tagas­tamistäh­tae­ga pik­enda­da (juhul kui ei olé tekkin­ud võl­gne­vust ja pik­endamine on raa­matukogu poolt lubatud).
Rak­enduse avaku­val näeb luge­ja enda and­meid – laenu­tuste, re­serveeringute ja võl­gne­vuste arv ning tasuma­ta mak­sete summa.
Seda kõike on või­ma­lik teha nii eesti- kui ka venekeelselt.

m‑RIKS’i sisse logimiseks saab ka­su­ta­da rik­sweb’i ka­su­ta­janime ning pa­rooli. Kui need peak­sid pu­udu­ma, siis võib neid küsi­da lähi­ma sõbra­liku raa­matukoguhoid­ja käest.

Küsimuste ja et­tepanekute­ga võib pöör­du­da otse rak­enduse aren­da­ja poole – ning täien­da­vat in­fot saab ka ko­ha­liku raa­matukogu vahendusel.