Hingerahu

Hingerahu19. au­gus­tist 27. sep­temb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Hin­ge­ra­hu.

Miks on näi­tu­se peal­kir­jaks „Hin­ge­ra­hu“, kui igas Mare Or­gu­se töös on tun­da pin­get – ük­sik ka­ja­kas tor­misel me­rel, erk­pu­na­sed moo­nid, sü­gis­nuk­rus par­gial­leel, ba­le­riin, kel­le ke­ha­hoia­kust võib tun­da elu­võit­lust. Mit­mel maa­lil vi­hi­seb tuul. Eks ikka sel­le­pä­rast, et hin­ge­ra­hu saa­miseks kaks aas­tat ta­gasi töö­tuks jää­nud Mare maa­li­ma hak­kas­ki. Enne pol­nud ta maa­li­mi­se­ga tegelenud.

Kahe aas­ta jook­sul on Mare suut­nud mit­meid töid müüa ja nii en­dale ela­miseks lisa teenida.