Luule Nurga rahvusliku käsitöö näitus

Luule Nurga isikunäitus - plakat10. sep­temb­rist – 31. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Luu­le Nur­ga rah­vus­li­ku kä­si­töö näi­tus. Näi­tu­se tut­vus­tus 21. sep­temb­ril kell 12.00. Luu­le Nur­ga on tun­tud ja tun­nus­ta­tud kä­si­töö­meis­ter ning ‑õpe­ta­ja. Prae­gu te­gut­seb ta ar­mas­ta­tud alal MTÜ‑s Loo­me­töö. Õp­pi­des ja õpe­ta­des on läbi aas­ta­te val­mi­nud ka tema enda rah­va­rõi­vas­te komp­lek­tid ning nen­de juur­de kuu­lu­vad kau­nid lisandid.