Kuulutati välja „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013“ nominendid

„Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013“ nominent Margit Lättemägi18. sep­tem­bril ko­gunesid Keilasse laster­aa­matukoguhoid­jad üle Eesti. Har­ju maakon­naraa­matukogu uutes, avarates ja val­guskül­lastes ru­umides toimunud 10. laster­aa­matukoguhoid­jate päe­val ku­u­lu­tati väl­ja auhin­na „Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013“ nomi­nen­did. Seeko­rd said Eesti raa­matukoguhoid­jate ühin­gu tänukir­ja ja meene kul­tu­uri­m­in­is­teeri­u­milt viis tublit lastetöö eden­da­jat, kelle seas oli ka Tapa lin­naraa­matukogu raa­matukoguhoid­ja Mar­git Lät­temä­gi. Ti­itli võit­ja ku­u­lu­tatakse väl­ja järgmise aas­ta vee­bru­aris ERÜ üldkoosolekul.

Auhin­na „Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja“ eesmärk on väär­tus­ta­da ja tun­nus­ta­da raa­matukoguhoid­jate tööd laste lugem­ishar­ju­muste aren­damisel, in­fopäde­vate ühiskon­nali­ik­mete ku­jun­damisel ja raa­matukogude maine hoidmisel.

Üri­tuse ko­r­ral­dasid Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing, Eesti Lastekir­jan­duse Keskus ja Har­ju Maakon­naraa­matukogu, üri­tust toetas Kultuuriministeerium.