Sügise alguse värvid

1. ok­toob­rist 25. ok­toob­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus Sü­gi­se al­gu­se vär­vid.

Näi­tu­sel 12 fo­tot ko­duaiast 21. sep­temb­ril, sü­gi­se sünnipäeval.