Raamatukogupäevad Jäneda raamatukogus

Raamatukogupäevad 2013 - plakat14. ok­toob­ril kü­las Jä­ne­da koo­li 2. ja 4. klass.
Rää­gi­me oma ko­du­ko­ha ja pere koh­ta vä­ge­vaid pä­ri­mus­lu­gusid, män­gi­me vanu män­ge, mõis­ta­ta­me ja pa­ne­me kok­ku vanasõnadoomino.

22. ok­toob­ril kü­las Jä­ne­da las­te­aialap­sed.
Loe­me ette vanu ja uuemaid lu­gusid ja män­gi­me mänge.

29. ok­toob­ril Kra­tid ja raa­ma­tu­koid.
Raa­ma­tu­ko­gu­üri­tus Jä­ne­da koo­li 3. klas­si­ga. Rää­gi­me lu­ge­mise täht­susest. Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta pu­hul se­o­me al­gu­pä­ra­sed mui­nas­ju­tud ja rah­va­pä­ri­mu­sed tä­na­päe­vas­te mu­gan­dus­te­ga ja võrd­le­me neid omavahel.