Tallinn on äge linn

02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Tallinn on äge linn.

Nii arvab koter­mann Juko Jaan Tang­soo raa­ma­tus „Koter­mann Juko ime­line reis läbi Ees­ti­maa“. See on ko­gu­nisti nii vägev linn, et Tallinnast on kir­ju­tanud mitmed lastekir­janikud. Nal­jatil­gad ja ar­mas hunt sat­tuvad laulu­pe­ole, Mus­tamäel mur­takse susse, kun­st­nik Kukkel tutvub kum­mi­tusega Vanalin­nas, Keerutä­di keerutab Pel­gulin­nas ja Pille-Ri­i­ni ra­hakas­sa kaanel ilut­seb Pika Her­man­ni torni pilt.
Lisaks võib luge­da kir­janik Ellen Ni­idu lapsepõlvemäles­tusi Tallinnast.