Mets – meie kõigi pärandkultuur

Mets – meie kõigi pärandkultuur01.–30.10.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Mets – meie kõi­gi pärandkultuur

Puu­de vägi ja võim on ai­da­nud nii eest­lasi kui ka tei­si loo­dus­rah­vaid nii en­ne­muis­te kui ka tä­na­päe­val. Maa­il­mas pole pal­ju rii­ke, kus on säi­li­nud kau­nis põ­lis­loo­dus ja ro­he­li­ne elu­kesk­kond. Va­ran­dus, mil­le­st pal­jud maad vaid unis­ta­da võivad, kuu­lub suu­res osas Ees­ti rii­gi­le ning sel­les keh­tib igaüheõigus.