Tiia Metsa isikunäitus „Pildid sahtlist“

Tiia Metsa illustratsioon1.–30. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas Tiia Met­sa isi­ku­näi­tus „Pil­did sahtlist“

Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu II kor­ru­sel saab näha ku­jun­dus­kunst­ni­ku ja il­lust­raa­to­ri Tiia Met­sa (1973) suu­re­joo­ne­list isi­ku­näi­tust „Pil­did sahtlist”.

Tiia Mets näi­tu­sest: “„Pil­did saht­list” on väi­ke ta­ga­si­vaa­de küm­ne aas­ta jook­sul joo­nis­ta­tu­le. Esi­me­ne il­lust­rat­sioo­ni­näi­tus, mil­lel osa­lesin, oli 2003. aas­tal toi­mu­nud Tal­lin­na Il­lust­rat­sioo­ni­trien­naal „Pil­di jõud”. Osa pil­te on sün­di­nud­ki vaid eks­po­nee­ri­miseks. Ol­les küll raa­ma­tu­teks­ti­del põ­hi­ne­vad il­lust­rat­sioo­nid, on need teos­ta­tud va­ba­mas vor­mis ja suu­re­mas for­maa­dis, et olek­sid hu­vi­ta­vad vaa­da­ta ka näi­tu­se­kü­las­taja­le. Spet­siaal­selt raa­ma­tu jaoks teh­tud pil­did on ran­ge­ma la­hen­du­s­e­ga, ar­ves­ta­des trük­ki­miseks va­ja­li­ke oma­dus­te­ga. Näi­tus on pü­hen­da­tud raa­ma­tu, sõna ja pil­di olu­li­su­se­le kul­tuu­ri­loos, tänu mille­le teame möö­du­nud ae­ga­de ini­mes­te elust, ta­va­dest, elukeskkonnast.”

Meel­di­valt pal­ju näi­tu­se­pil­te on pä­rit Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­se Aas­ta Ro­si­na au­hin­na­ga (2012) pär­ja­tud raa­ma­tu­st „Vah­va Too­mas. Vana Too­ma­se legend”.

See on Gert Hel­be­mäe noor­soo­ju­tu „Vana Too­mas” ja Balt­ha­sar Rus­sowi „Lii­vi­maa kroo­ni­ka” ai­ne­tel loo­dud lugu väi­ke­sest vaprast poi­sist, kel­lest kas­vas Lii­vi sõja ajal Tal­lin­na lin­na pääst­ja. Kõi­gist kes­ku­se töö­ta­ja­test koos­nev žü­rii hin­das kõr­gelt raa­ma­tu ter­vik­lik­kust, mil­le loob kuns­ti­li­selt kau­ni­te ja ajas­tu­truu hõn­gu­ga pilti­de ning liht­sa ja lap­se­le aru­saa­da­va teks­ti koos­kõ­la. Tu­le­mus on seda mär­ki­mis­väär­sem, et tegu on Tiia Met­sa debüütraamatuga.
Raa­mat on suu­re­for­maa­di­li­ne ja kva­li­teet­selt teostatud.

2011. aas­ta Põl­ve­pi­ku­raa­ma­tu kon­kur­sil päl­vis raa­ma­tu kä­si­ki­ri II koha ning sel­le an­dis väl­ja kir­jas­tus Päi­ke ja Pilv.

Vahva ToomasAas­ta Ro­si­na au­hin­da an­tak­se väl­ja ala­tes 2004. aas­ta­st eel­ne­nud aas­tal il­mu­nud eri­li­se­le ja sil­ma­paist­va­le ees­ti las­te­raa­ma­tu­le, kus­juu­res hin­na­ta või­dak­se nii raa­ma­tut ter­vi­ku­na kui ka ai­nult kir­ja­ni­ku- või kunstnikutööd.

Tiia Mets (s 1973 Pär­nus) on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­ka­üli­koo­li kuns­ti­õpe­tu­se ja joo­nes­ta­mise eri­ala (1996, ba­ka­lau­reus) ja Ees­ti Kuns­tiaka­dee­mia Ava­tud Aka­dee­mia ku­jun­dus­kuns­ti eri­ala (2002, ba­ka­lau­reus). Ees­ti Ku­jun­dus­graa­fi­ku­te Liidu ja Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Kä­si­töö Liidu lii­ge. Töö­ta­nud ku­jun­dus­kunst­ni­ku­na (vaa­teak­nad, sei­na­maa­lid, teks­tiid jm), kuns­ti­õpe­ta­ja­na, tei­nud si­sus­tus­alast kaas­tööd mee­diaväl­ja­an­ne­te­le Dii­van ja Äri­päev, il­lust­ree­ri­nud raa­ma­tu­id, meis­ter­da­nud au­to­ri­nuk­ke. 2010–2012 oli Tal­lin­na Lin­na­muu­seu­mi Las­te­muu­seu­mi pe­da­goog-ku­raa­tor; prae­gu va­ba­kut­se­li­ne ku­jun­dus­kunst­nik ja raa­ma­tu­il­lust­raa­tor. Osa­le­nud il­lust­rat­sioo­ni­näi­tus­tel Ees­tis ja mu­jal (Ees­ti Ku­jun­dus­graa­fi­ku­te Liidu näi­tus­tel ala­tes 2003), au­to­ri­nu­ku­näi­tus­tel Ees­tis, Lä­tis, Ve­ne­maal ja Soo­mes, näi­tu­sel „Pi­par­koo­gi­maa­nia” jm.