Tiia Metsa isikunäitus „Pildid sahtlist“

Tiia Metsa illustratsioon1.–30. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Tiia Met­sa isikunäi­tus „Pil­did sahtlist“

Tapa Lin­naraa­matukogu II ko­r­rusel saab näha ku­jun­duskun­st­niku ja il­lus­traa­tori Tiia Met­sa (1973) su­ure­joonelist isikunäi­tust „Pil­did sahtlist”.

Tiia Mets näi­tus­est: “„Pil­did sahtlist” on väike taga­si­vaade kümne aas­ta jook­sul joon­istat­ule. Es­imene il­lus­trat­sioon­inäi­tus, mil­lel os­alesin, oli 2003. aastal toimunud Tallinna Il­lus­trat­siooni­tri­en­naal „Pil­di jõud”. Osa pilte on sünd­in­ud­ki vaid ek­sponeer­im­iseks. Olles küll raa­matutek­stidel põhinevad il­lus­trat­sioonid, on need teostatud vaba­mas vormis ja su­ure­mas for­maadis, et olek­sid hu­vi­tavad vaa­da­ta ka näi­tusekülas­ta­jale. Spet­si­aalselt raa­matu jaoks tehtud pil­did on range­ma la­hen­dusega, ar­ves­tades trükkimiseks va­ja­like omaduste­ga. Näi­tus on pühen­datud raa­matu, sõna ja pil­di olulis­use­le kul­tu­uriloos, tänu mil­lele teame möö­dunud ae­gade in­imeste elust, tavadest, elukeskkonnast.”

Meel­divalt palju näi­tusepilte on pärit Eesti Lastekir­jan­duse Keskuse Aas­ta Rosi­na auhin­na­ga (2012) pär­jatud raa­ma­tust „Vah­va Toomas. Vana Toomase legend”.

See on Gert Helbe­mäe noor­soo­ju­tu „Vana Toomas” ja Balthasar Rus­sowi „Li­ivi­maa krooni­ka” aine­tel lood­ud lugu väike­sest vaprast poi­sist, kellest kas­vas Li­ivi sõja ajal Tallinna lin­na pääst­ja. Kõigist keskuse töö­ta­jat­est koos­nev žürii hin­das kõrgelt raa­matu ter­viklikkust, mille loob kun­stiliselt kau­nite ja ajas­tutruu hõn­gu­ga piltide ning li­ht­sa ja lapse­le arusaa­da­va tek­sti kooskõla. Tule­mus on seda märkimisväärsem, et tegu on Tiia Met­sa debüütraamatuga.
Raa­mat on su­ure­for­maadi­line ja kvali­teet­selt teostatud.

2011. aas­ta Põlvepiku­raa­matu konkur­sil pälvis raa­matu käsikiri II koha ning selle an­dis väl­ja kir­jas­tus Päike ja Pilv.

Vahva ToomasAas­ta Rosi­na auhin­da an­takse väl­ja alates 2004. aas­tast eel­nenud aastal il­munud er­ilise­le ja silma­paist­vale eesti laster­aa­mat­ule, kusju­ures hin­na­ta või­dakse nii raa­matut ter­viku­na kui ka ain­ult kir­janiku- või kunstnikutööd.

Tiia Mets (s 1973 Pär­nus) on lõpetanud Tallinna Peda­googikaü­likooli kun­stiõpe­tuse ja joon­es­tamise eri­ala (1996, bakalau­reus) ja Eesti Kun­s­ti­akadeemia Avatud Akadeemia ku­jun­duskun­sti eri­ala (2002, bakalau­reus). Eesti Ku­jun­dus­graafikute Li­idu ja Eesti Rah­vakun­sti ja Käsitöö Li­idu li­ige. Töö­tanud ku­jun­duskun­st­niku­na (vaateak­nad, seina­maalid, tek­sti­id jm), kun­stiõpeta­jana, tein­ud sis­us­tusalast kaastööd mee­di­aväl­jaan­netele Di­ivan ja Äripäev, il­lus­treer­in­ud raa­ma­tu­id, meis­ter­danud au­tor­inukke. 2010–2012 oli Tallinna Lin­na­muu­se­u­mi Laste­muu­se­u­mi peda­goog-ku­raa­tor; praegu vabakut­se­line ku­jun­duskun­st­nik ja raa­ma­tu­il­lus­traa­tor. Os­alenud il­lus­trat­sioon­inäi­tus­tel Eestis ja mu­jal (Eesti Ku­jun­dus­graafikute Li­idu näi­tus­tel alates 2003), au­tor­inukunäi­tus­tel Eestis, Lätis, Ven­e­maal ja Soomes, näi­tusel „Pi­parkoogi­maa­nia” jm.